Genesis 3

ປະຖົມມະການ

Genesis

3

 

1 ງູເປັນສັດທີ່ຫລັກ­ແຫລມກວ່າສັດທັງ­ຫລາຍທີ່ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໄດ້ສ້າງໄວ້ ງູໄດ້ຖາມຜູ້­ຍິງວ່າ, “ແມ່ນ­ແທ້ບໍ ທີ່ພຣະ­ເຈົ້າຊົງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເຈົ້າກິນໝາກໄມ້ໃນສວນນີ້?” Now the serpent was more subtle than any beast of the field which Jehovah God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of any tree of the garden?
2 ຜູ້­ຍິງນັ້ນຕອບວ່າ, “ໝາກໄມ້ທຸກໆ ຕົ້ນໃນສວນນີ້ ພວກເຮົາກິນໄດ້ And the woman said unto the serpent, Of the fruit of the trees of the garden we may eat:
3 ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ໝາກໄມ້ໃນຕົ້ນທີ່­ຢູ່ກາງສວນນັ້ນ. ເພາະພຣະ­ເຈົ້າບອກບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາກິນ ຫລື ແມ່ນແຕ່ແຕະ­ຕ້ອງເປັນເດັດ­ຂາດ ຖ້າພວກເຮົາຂືນກິນ ພວກເຮົາຕ້ອງຕາຍ.” but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
4 ງູຈຶ່ງຕອບວ່າ, “ບໍ່ເປັນ­ຄວາມຈິງ ພວກເຈົ້າຈະບໍ່ຕາຍດອກ. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:
5 ພຣະ­ເຈົ້າເວົ້າ ເຊັ່ນນັ້ນ ກໍເພາະພຣະ­ອົງຊົງຮູ້ດີວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ເຈົ້າກິນໝາກໄມ້ນັ້ນ ເຈົ້າຈະຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງກັບຈະຮູ້ການດີ ແລະການຊົ່ວເໝືອນດັ່ງພຣະ­ອົງ.” for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil.
6 ຜູ້­ຍິງເຫັນວ່າໝາກໄມ້ໃນຕົ້ນນັ້ນຊ່າງງາມ ແລະເປັນໜ້າຢາກກິນອີ່­ຫລີ ນອກນີ້ນາງຍັງຄິດວ່າຈະມີສະ­ຕິ­ປັນ­ຍາອີກ ດັ່ງ­ນັ້ນ ນາງຈຶ່ງຕັດ­ສິນໃຈປິດເອົາໝາກໄມ້ແລ້ວກິນ ຄັນແລ້ວຈຶ່ງເອົາໝາກໄມ້ນັ້ນໃຫ້ຜົວນາງກິນນຳ. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat; and she gave also unto her husband with her, and he did eat.
7 ຫລັງຈາກກິນໝາກໄມ້ແລ້ວ ໃນທັນ­ໃດນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້ແຈ້ງເຫັນຈິງ ແລະຮູ້ວ່າ ພວກຕົນກຳ­ລັງເປືອຍກາຍຢູ່ ດັ່ງ­ນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງພາ­ກັນເອົາໃບໄມ້ມາຫຍິບເຂົ້າ­ກັນເຮັດເປັນ ເຄື່ອງ­ນຸ່ງ. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig-leaves together, and made themselves aprons.
8 ໃນຄືນວັນນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງຍ່າງ ຂອງພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໃນສວນ ພວກເຂົາຈຶ່ງພາ­ກັນຫລົບລີ້ຢູ່ໃນທ່າມ­ກາງຕົ້ນ­ໄມ້. And they heard the voice of Jehovah God walking in the garden in the cool of the day: and the man and his wife hid themselves from the presence of Jehovah God amongst the trees of the garden.
9 ແຕ່ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໄດ້ຊົງເອີ້ນຫາຊາຍຜູ້ນັ້ນວ່າ, “ເຈົ້າຢູ່ໃສ?” And Jehovah God called unto the man, and said unto him, Where art thou?
10 ລາວຈຶ່ງຕອບວ່າ, “ຂ້າ­ນ້ອຍໄດ້ຍິນສຽງຍ່າງຂອງພຣະ­ອົງໃນສວນ ຂ້າ­ນ້ອຍຢ້ານຈຶ່ງຫລົບລີ້ຊ້ອນຕົວຢູ່ເພາະ­ວ່າຂ້າ­ນ້ອຍກຳ­ລັງເປືອຍ ກາຍ.” And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.
11 ພຣະ­ເຈົ້າຈຶ່ງຖາມວ່າ, “ໃຜບອກວ່າເຈົ້າເປືອຍກາຍ ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າກິນໝາກໄມ້ທີ່ເຮົາໄດ້ຫ້າມນັ້ນຫລື?” And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
12 ຊາຍຜູ້ນັ້ນທູນຕອບວ່າ, “ໂດຍ­ຂ້າ­ນ້ອຍ ແມ່ນຜູ້­ຍິງທີ່ພຣະ­ອົງປະ­ທານໃຫ້ນັ້ນເອົາໝາກໄມ້ໃຫ້ຂ້າ­ນ້ອຍກິນ.” And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.
13 ແລ້ວພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຊົງຖາມຜູ້­ຍິງນັ້ນວ່າ, “ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ?” ນາງທູນຕອບວ່າ, “ງູໄດ້ຍົວະໃຫ້ຂ້າ­ນ້ອຍກິນ.” And Jehovah God said unto the woman, What is this thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.
14 ຕໍ່ມາ ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຊົງ ບອກງູວ່າ: “ດ້ວຍເຫດວ່າມຶງ ໄດ້ຫລອກລວງຜູ້­ຍິງນັ້ນ ແມ່ນມຶງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສາບແຊ່ງ ໃນຈຳ­ນວນສັດທັງປວງ ແຕ່ບັດນີ້ໄປ ມຶງຈະລີ­ເລືອໄປດ້ວຍທ້ອງ ແລະຈະກິນຂີ້ດິນເປັນອາ­ຫານ. And Jehovah God said unto the serpent, Because thou hast done this, cursed art thou above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:
15 ມຶງກັບຜູ້­ຍິງຈະຕ້ອງກຽດຊັງກັນ ມະ­ນຸດ ແລະງູຈະຕ້ອງເປັນສັດ­ຕູກັນ ມະ­ນຸດຈະພະ­ຍາ­ຍາມຢຽບຫົວມຶງໃຫ້ແຕກ ແລະມຶງກໍຈະພະ­ຍາ­ຍາມຕອດສົ້ນໜ່ອງຂອງລາວ.” and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed: he shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.
16 ແລ້ວພຣະ­ອົງຊົງກ່າວກັບຜູ້­ຍິງນັ້ນວ່າ: “ເຮົາຈະເພີ່ມຄວາມຫຍຸ້ງ­ຍາກໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເວ­ລາຖື­ພາ ແລະຈະໃຫ້ເຈົ້າອອກ­ລູກດ້ວຍຄວາມ­ເຈັບປວດ ເຖິງປານນັ້ນເຈົ້າກໍຍັງຢາກໄດ້ຜົວຢູ່ ແລະຜົວນັ້ນຈະເປັນນາຍປົກ­ຄອງເຈົ້າ.” Unto the woman he said, I will greatly multiply thy pain and thy conception; in pain thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.
17 ຄັນແລ້ວ ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຊົງກ່າວກັບອາ­ດາມວ່າ: “ເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອຟັງເມຍຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າກິນໝາກໄມ້ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ຫ້າມ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ກະ­ທຳມານັ້ນ ຂີ້ດິນຈະຖືກສາບແຊ່ງ ກ່ອນຈະໄດ້ອາ­ຫານມາລ້ຽງຊີບ ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ຂຸດດິນຟັນໄມ້ຈົນໜ້າແຫລ້ໜ້າກ່ຳຕະ­ຫລອດຊີ­ວິດຂອງເຈົ້າ. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in toil shalt thou eat of it all the days of thy life;
18 ຕົ້ນ­ໄມ້ ແລະພືດຕ່າງໆ ທີ່ມີໜາມຈະເກີດຂຶ້ນສຳ­ລັບເຈົ້າ ແລະຈະກິນພືດນັ້ນເປັນອາ­ຫານ. thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;
19 ເຈົ້າຈະຕ້ອງຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍເຫື່ອໄຫລໄຄ ຍ້ອຍ ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະສິ້ນຊີ­ວິດກັບຄືນໄປສູ່ດິນບ່ອນທີ່ເຈົ້າມາ ເຈົ້າມາແຕ່ດິນ ເຈົ້າຈະຕ້ອງກັບໄປເປັນດິນອີກ.” in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.
20 ອາ­ດາມໃສ່ຊື່ໃຫ້ເມຍຂອງລາວວ່າ, “ເອ­ວາ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາ­ຍວ່າ ນາງເປັນແມ່ຂອງມະ­ນຸດທັງປວງ. And the man called his wife's name Eve; because she was the mother of all living.
21 ຕໍ່ມາ ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໄດ້ປະ­ທານເສື້ອທີ່ເຮັດດ້ວຍຂົນໜັງສັດໃຫ້ອາ­ດາມ ແລະເມຍຂອງລາວນຸ່ງຫົ່ມ. And Jehovah God made for Adam and for his wife coats of skins, and clothed them.
22 ຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຊົງ ກ່າວວ່າ, “ບັດນີ້ມະ­ນຸດໄດ້ກາຍ­ເປັນເໝືອນພວກເຮົາຄືຮູ້­ຈັກການດີແລະການ ຊົ່ວ ເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ກິນໝາກໄມ້ທີ່ໃຫ້ມີຊີ­ວິດຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດ.” And Jehovah God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil; and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever-
23 ດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຈຶ່ງຂັບໄລ່ເຂົາອອກຈາກສວນເອ­ເດັນ ໃຫ້ເຮັດວຽກຂຸດດິນຟັນໄມ້ ແລະທຳມາຫາກິນໃນດິນບ່ອນທີ່ກຳ­ເນີດມານັ້ນ. therefore Jehovah God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.
24 ເມື່ອພຣະ­ເຈົ້າໄດ້ ຂັບໄລ່ມະ­ນຸດອອກຈາກສວນແລ້ວ ພຣະ­ອົງໄດ້ຊົງແຕ່ງ­ຕັ້ງເທ­ວະ­ດາເຄ­ຣຸບ ທາງທິດ­ຕາ­ເວັນ­ອອກຂອງສວນ ແລະຕັ້ງດາບທີ່ມີແສງໄຟແກວ່ງໄປທົ່ວທຸກທິດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ໃດເຂົ້າໄປໃກ້ຕົ້ນ­ໄມ້ທີ່ໃຫ້ມີ ຊີ­ວິດຕະ­ຫລອດໄປເປັນ­ນິດໄດ້. So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden the Cherubim, and the flame of a sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.