ປະຖົມມະການ – 1

ໃນຕົ້ນເດີມນັ້ນ ພຣະ­ເຈົ້າຊົງນິ­ລະ­ມິດສ້າງແຜ່ນ­ດິນ ແລະສັບ­ພະທຸກສິ່ງໃນທ້ອງ­ຟ້າ.                 In the beginning God created the heavens and the earth.