Genesis 2

ປະຖົມມະການ

Genesis

2

 

1 ດັ່ງ­ນັ້ນ ແຜ່ນ­ດິນໂລກ ທ້ອງ­ຟ້າ ສັບ­ພະທຸກສິ່ງໃນໂລກ ແລະໃນທ້ອງ­ຟ້າກໍສຳ­ເລັດເສັດສິ້ນ. And the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
2 ໃນມື້ທີເຈັດ ສັບ­ພະທຸກສິ່ງກໍສຳ­ເລັດໝົດແລ້ວ ໃນວັນນີ້ ພຣະ­ເຈົ້າຊົງພັກ­ຜ່ອນ ແລະຢຸດກິດ­ຈະ­ການທັງປວງ. And on the seventh day God finished his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
3 ພຣະ­ອົງຊົງອວຍ­ພອນແກ່ມື້ທີເຈັດ ແລ້ວຕັ້ງເປັນວັນຂອງພຣະ­ເຈົ້າ ເພາະໃນວັນນັ້ນການນິ­ລະ­ມິດສ້າງກໍສຳ­ເລັດໝົດແລ້ວ ແລະພຣະ­ອົງຊົງຢຸດກິດ­ຈະ­ການທັງປວງ. And God blessed the seventh day, and hallowed it; because that in it he rested from all his work which God had created and made.
4 ແລະທຸກສິ່ງໃນທ້ອງ­ຟ້າ ກໍເປັນມາດັ່ງໄດ້ກ່າວມານີ້. ເມື່ອພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງແຜ່ນ­ດິນໂລກ ແລະທ້ອງ­ຟ້າສຳ­ເລັດແລ້ວ. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that Jehovah God made earth and heaven.
5 ຕົ້ນ­ໄມ້ກໍຫຍ້າກໍຍັງບໍ່ທັນມີເລີຍ ເພາະ­ວ່າພຣະ­ເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນເຮັດໃຫ້ຝົນ­ຕົກ ແລະບໍ່ມີຄົນທຳມາຫາກິນເທິງແຜ່ນ­ດິນໂລກເທື່ອ. And no plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up; for Jehovah God had not caused it to rain upon the earth: and there was not a man to till the ground;
6 ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີຝົນ­ຕົກກໍດີ ກໍຍັງມີອາຍນ້ຳຂຶ້ນມາຈາກດິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນດິນເກີດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. but there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
7 ເມື່ອ­ນັ້ນ ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໄດ້ ເອົາດິນມາປັ້ນເປັນຮູບຄົນແລ້ວເປົ່າລົມຫາຍ­ໃຈໃສ່ຮູ­ດັງ ໃຫ້ມີຊີ­ວິດ ຮູບປັ້ນນັ້ນກໍກັບ­ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຊີ­ວິດຈິດວິນຍານ. And Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
8 ຕໍ່ມາ ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຊົງສ້າງສວນແຫ່ງໜຶ່ງຂຶ້ນ ໃນເອ­ເດັນ ທາງທິດ­ຕາ­ເວັນ­ອອກ ເມື່ອສ້າງແລ້ວກໍຊົງເອົາຄົນທີ່ພຣະ­ອົງໄດ້ປັ້ນນັ້ນມາອາ­ໄສຢູ່. And Jehovah God planted a garden eastward, in Eden; and there he put the man whom he had formed.
9 ໃນສວນນັ້ນພຣະ­ອົງໄດ້ຊົງນິ­ລະ­ມິດໃຫ້ ຕົ້ນ­ໄມ້ເກີດຂຶ້ນຊຶ່ງມີໃບຂຽວ­ງາມດີ ແລະໝາກໄມ້ກໍເປັນໜ້າຢາກກິນ ໃນກາງສວນມີຕົ້ນ­ໄມ້ພິ­ເສດຢູ່ສອງຕົ້ນ ຄືຕົ້ນ­ໄມ້ທີ່ໃຫ້ມີຊີ­ວິດ ແລະຕົ້ນ­ໄມ້ທີ່ໃຫ້ຮູ້­ຈັກຄວາມດີ ແລະຄວາມຊົ່ວ. And out of the ground made Jehovah God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.
10 ນອກນີ້ ຍັງມີແມ່­ນ້ຳສາຍໜຶ່ງໄຫລອອກຈາກ ເອ­ເດັນມາຊຸບລ້ຽງສວນນີ້ ແມ່­ນ້ຳນີ້ແບ່ງອອກເປັນສີ່ສາຍ. And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became four heads.
11 ສາຍທີໜຶ່ງຊື່­ວ່າປີ­ໂຊນ ຊຶ່ງໄຫລອ້ອມປະ­ເທດ ຮາ­ວິ­ລາ. The name of the first is Pishon: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
12 ໃນປະ­ເທດນີ້ມີບໍ່ຄຳຊັ້ນດີ, ມີແກ້ວປະ­ເສີດໂມ­ລາ ແລະຕົ້ນຢາງຫອມທີ່ມີ­ຄ່າ. and the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
13 ສາຍທີສອງຊື່­ວ່າກີ­ໂຮນຊຶ່ງໄຫລອ້ອມປະ­ເທດ ກູ­ເຊ. And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Cush.
14 ສາຍທີສາມຊື່­ວ່າຕິກ­ຣິດ ຊຶ່ງໄຫລຜ່ານປະ­ເທດອັດ­ຊີ­ເຣຍທາງທິດ­ຕາ­ເວັນ­ອອກ ແລະສາຍທີສີ່ຊື່­ວ່າ ເອ­ຟຣາດ. And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth in front of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.
15 ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າໄດ້ເອົາຄົນທີ່ພຣະ­ອົງສ້າງນັ້ນ ມາເຝົ້າຮັກ­ສາ ແລະເບິ່ງ­ແຍງສວນ. And Jehovah God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
16 ພຣະ­ອົງຊົງສັ່ງແກ່ຊາຍຜູ້ນັ້ນວ່າ, “ໝາກໄມ້ທຸກໆ ຕົ້ນໃນສວນນີ້ເຈົ້າກິນໄດ້ໝົດ. And Jehovah God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:
17 ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ຕົ້ນທີ່ໃຫ້ຮູ້­ຈັກຄວາມດີ ແລະຄວາມຊົ່ວ ເຈົ້າຢ່າກິນ ຖ້າເຈົ້າຂືນກິນໝາກໄມ້ໃນຕົ້ນນີ້ ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ.” but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
18 ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຊົງກ່າວອີກວ່າ, “ບໍ່ເປັນການສົມ­ຄວນທີ່ໃຫ້ຜູ້ຊາຍຢູ່ໂດດ­ດ່ຽວເຊັ່ນນີ້ ເຮົາຄວນຫາຜູ້ຊົດຊ່ອຍທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ລາວ.” And Jehovah God said, It is not good that the man should be alone; I will make him a help meet for him.
19 ຄັນແລ້ວ ພຣະ­ອົງຈຶ່ງເອົາຂີ້ດິນປັ້ນເປັນສັດ ແລະນົກຕ່າງໆ ແລ້ວເອົາສັດ ແລະນົກທີ່ປັ້ນນັ້ນໃຫ້ຊາຍຜູ້ຮັກ­ສາສວນເບິ່ງ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າລາວຈະໃສ່ຊື່ຫຍັງໃຫ້ ຄັນແລ້ວຊື່ທີ່ລາວຕັ້ງນັ້ນກໍເປັນຊື່ຂອງສັດຕ່າງໆຕໍ່ໆມາ. And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field, and every bird of the heavens; and brought them unto the man to see what he would call them: and whatsoever the man called every living creature, that was the name thereof.
20 ຫລັງຈາກຊາຍຜູ້ນັ້ນໄດ້ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ສັດຕ່າງໆ ແຕ່ສັດເຫລົ່າ ນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ອຍລາວຫຍັງໝົດ. And the man gave names to all cattle, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field; but for man there was not found a help meet for him.
21 ເມື່ອເປັນດັ່ງ­ນັ້ນ ພຣະ­ຜູ້­ເປັນ­ເຈົ້າຈຶ່ງ ຊົງເຮັດໃຫ້ຊາຍຜູ້ນັ້ນນອນຫລັບສະ­ໜິດ ໃນຂະ­ນະນອນຫລັບຢູ່ນັ້ນ ພຣະ­ອົງຊົງເອົາກະ­ດູກຂ້າງຊີກໜຶ່ງຂອງລາວອອກມາ ແລ້ວຊົງເຮັດໃຫ້ເນື້ອໜັງຈອດຕິດກັນດັ່ງເດີມ. And Jehovah God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof:
22 ພຣະ­ອົງຊົງເອົາກະ­ດູກຂ້າງນັ້ນມາສ້າງເປັນຜູ້­ຍິງ ເມື່ອສ້າງແລ້ວພຣະ­ອົງກໍຊົງມອບຍິງນັ້ນໃຫ້ແກ່ລາວ. and the rib, which Jehovah God had taken from the man, made he a woman, and brought her unto the man.
23 ຊາຍຜູ້ນັ້ນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ: “ໃນທີ່ສຸດ ນີ້ເດ ຜູ້ຊຶ່ງມີຮູບຮ່າງຄືເຮົາ ກະ­ດູກຂອງນາງ ມາຈາກກະ­ດູກຂອງເຮົາ ເນື້ອໜັງຂອງນາງ ມາຈາກເນື້ອໜັງຂອງເຮົາ ນາງຊື່­ວ່າ ຜູ້­ຍິງ ເພາະນາງມາຈາກຜູ້ຊາຍ.” And the man said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
24 ດ້ວຍເຫດນີ້ ຜູ້ຊາຍຈຶ່ງຕ້ອງລາຈາກພໍ່ແມ່ຂອງຕົນ ໄປຕິດພັນຢູ່ກັບເມຍແລ້ວເຂົາທັງສອງກໍກາຍ­ເປັນຄົນ ຄົນດຽວກັນ. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
25 ຜູ້ຊາຍ ແລະຜູ້­ຍິງນັ້ນເປືອຍກາຍຢູ່ ໂດຍບໍ່ຮູ້­ສຶກອາຍກັນເລີຍ. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.